Edsiam Author

วสันต์ สุทธาวาศ

เป็นข้าราชการ หมายถึง เป็น “ข้ารับใช้ประชาชน”

ไม่ได้เพื่อเป็น “ข้ารับใช้บางคน” ที่เห็นแต่ประโยชน์ตนเอง

– วสันต์ สุทธาวาศ –

พื้นที่แห่งนี้มีไว้เพื่อจัดการความรู้อย่างเป็นพลวัต และแบ่งปัน แลกเปลี่ยน อย่างมีคุณค่า

ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ

การศึกษา

Public Administration, Chiang Mai University

Master of Business Administration, Chiang Mai University

Doctor of Philosophy (Management), Silpakorn University

ตำแหน่งปัจจุบัน

นักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รางวัลเกียรติคุณ

รางวัล ข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) ประจำปี 2558

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2558 ชนะเลิศเหรียญทอง ประเภท ข้าราชการพลเรือนสามัญยอดเยี่ยม ด้านวิชาการยอดเยี่ยม (ระดับชาติ)

รางวัล “บุคลากร สพฐ.ดีเด่น” (ระดับส่วนกลาง) ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ.2558

ประสบการณ์ที่สำคัญ

โค้ชมืออาชีพ (Professional Coach Certification Program : PCCP) มาตรฐานหลักสูตรจากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ (International Coach Federation : ICF)

ดร.วสันต์ สุทธาวาศ โค้ช ICF

อาจารย์พิเศษ ด้านการพัฒนานวัตกร (Innovator) และสร้างสรรค์นวัตกรรม

วิทยากร ด้านการพัฒนานวัตกร (Innovator) และสร้างสรรค์นวัตกรรม

ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ ด้านการวิจัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดการ และนวัตกรรม

ดร.วสันต์ สุทธาวาศ อาจารย์

ประวัติการทำงานที่สำคัญ

ปี 2552 – 2554 คณะทำงานโครงการนวัตกรรมการบริหารโรงเรียนในฝันอย่างมีคุณภาพทั้งองค์กร (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

ปี 2555 คณะทำงานศูนย์เฝ้าระวังภัยพิบัติเพื่อช่วยเหลือสถานศึกษาและนักเรียนที่ประสบภัย ฝ่ายรับข้อมูลเรื่องราวร้องทุกข์ และจัดทำข้อมูลสารสนเทศ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

ปี 2555 – 2556 คณะทำงานโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน Arts Education เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

ปี 2556 คณะกรรมการการประชุม The 3rd Annual Forum for High Officials of Basic Education SEAMEO Member Countries and Associate Members (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

ปี 2556 คณะกรรมการการฝึกอบรมปฏิบัติการนานาชาติประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2 (The 2nd ASEAN Youth Camp) (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

ปี 2556 คณะกรรมการการสัมมนานำเสนอผลงานวิจัยด้านการพัฒนาการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐานการศึกษาและการวิจัยในชั้นเรียน งานการประชุมสัมมนาวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

ปี 2557 พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ)

ปี 2557 – 2558 คณะทำงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานปฏิรูปการเรียนการสอนทักษะการคิด วิเคราะห์  และทักษะในศตวรรษที่ 21 (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

ปี 2558 คณะทำงานบริหารโครงการประจำศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DL Thailand) (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

ปี 2558 – 2560 คณะติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (สำนักงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ)

ปี 2559 – 2560 คณะทำงานศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) ศึกษาธิการส่วนหน้า จ.ปัตตานี

ปี 2559 – 2560 คณะทำงาน รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ , ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ กลุ่มภารกิจงานที่ 4 ด้านการศึกษา

ปี 2560 คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessment Online: ITA Online)

การศึกษาดูงานที่สำคัญ

การศึกษาดูงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมการบริหารโรงเรียนอย่างมีคุณภาพทั้งองค์กร ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้าน Arts Education ระดับอาเซียน ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (บาหลี)

การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้าน Arts Education ระดับอาเซียน ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้าน Arts Education ระดับอาเซียน ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

การศึกษาดูงานโครงการเยาวชนคนดี รู้คุณแผ่นดิน ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา

การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้าน Arts Innovative Education and Innovative School ณ สหราชอาณาจักร และ สาธารณรัฐฝรั่งเศส

การศึกษาดูงานโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน

การศึกษาดูงาน ด้าน Global Management ณ สาธารณรัฐอิตาลี และ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

Faculty Visit Lucerne Program (Management Responsibility) at the Institute of Management and Regional Economics, Lucerne University of Applied Sciences and Arts – Bussiness ณ สมาพันธรัฐสวิส

ผลงานวิชาการ

นำเสนอบทความวิจัยในการประชุมเชิงวิชาการทางบริหารธุรกิจระดับชาติ (National Business Administration Conference) เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมระดับบุคคล ในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Factors Affecting Individual Innovative Behavior in The Office of Basic Education Commission) โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

ตีพิมพ์บทความ เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมระดับบุคคลในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Factors Affecting Individual Innovative Behavior in The Office of Basic Education Commission) ในวารสารวิชาการ Veridian E-journal ฉบับมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์และศิลปะ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2558

ตีพิมพ์บทความ เรื่อง ความเป็นนวัตกรทางการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาครัฐ: การศึกษาทฤษฎีฐานราก (The Basic Educational Innovator in Public Sector: A Study for Grounded Theory) ในวารสารวิชาการ Veridian E-journal ฉบับมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์และศิลปะ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2558

ตีพิมพ์บทความ เรื่อง วิธีพัฒนาศักยภาพความเป็นนวัตกรการศึกษา (Educational Innovator’s Potential Development Method) ในวารสารวิชาการ Veridian E-journal ฉบับมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์และศิลปะ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2559

ตีพิมพ์บทความ เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างศักยภาพความเป็นนวัตกรการศึกษา (Development of Program for Reinforcing the Educational Innovator Potentiality) ในวารสารวิชาการ Veridian E-journal ฉบับมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์และศิลปะ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559

ติดต่อ    วสันต์ สุทธาวาศ , E-mail : wasaninno@gmail.com

Edsiam.com การจัดการ นวัตกรรม และการเรียนรู้…สู่โลกศตวรรษที่ 21