สวัสดี ITA : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ของหน่วยงานภาครัฐ (ตอน 2 หลักการประเมิน)

You may also like...