ภาวะผู้นำ สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม: Leadership for Innovation (ตอน 1)

You may also like...

1 Response

  1. 6 พฤษภาคม 2015

    […] ย้อนอ่าน ภาวะผู้นำ สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม… […]